thailandsheet
 
Thai
English
สมัครสมาชิก หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน รวมรูปสวยๆ ติดต่อเรา หนังสือหมากรุก
 

 

CIS Visit to Bangkok
Friday, 15 March 2013 16:32

( วันที่ 20 มี.ค.2556 23:52:56 อ่าน 482 )
รายละเอียดการแข่งขันหมากรุกสากล/หมากรุกไทยเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์และซีเกมส์
28-30 มีนาคม 2556 รายชื่อผู้สมัครแข่งหมากรุกสากล-ไทย หญิง ชื่อ หมากรุกสากล หมากรุกไทย 1. พจวรรณ หรั่งแก้ว x x 2. กรนันญ์ ละออแจ่ม x x 3. มินตรา บุญสอาด หญิง 21 ปี 28/12/34 X 4. มัลลิกา แสงจันทร์ 4/04/2533 23 ปี X 5. ชนัญชิดา วงศ์วัฒนา (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X 6. จันทร์เพ็ญ แช่มทรัพย์ (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X 7. วรสุดา อรรถวรเดช (แข่งหมากรุกสากลด้วย) x X 8. ไอศวรรย์ ศรีจอมทอง (แข่งหมากรุกสากลด้วย) X X 9. รุจา พิจรชญารมย์ X X 10. ฐานิตา ไพรีขยาด X X10 11. ชิตาภรณ์ ประเทืองสุขพงษ์ X x 12. สุรัสดา พรหมสิรินิมิต X10 x 13. วรรณฤดี บ้านกลางนิรมิต X X 14. ศิริวรรณ สำเภาทอง X X 15. อังคณา บ้านกลางดิลก X X 16. สิเรียม สำเภาทอง X X 17. สิริกาญจน์ สุขปานเจริญ X X 18. จารุวรรณ เหล็กอิ่ม X X 19. พิจิตรา ชูจิตต์ X 20. มนันธรณ์ อติกาฬคชสีห์ X X 21. ณรินทร์ โพธากุล X20 22. ธมลวรรณ จินะปริวัตอาภรณ์ X 23. ณัฐกฤตา ธนโรจน์รุ่ง X 24. ณภัทร สีตสุวรรณ x X 25. กรฎา บุตรชน X20 X 26. เจนจิรา แก้วอุไร X 27. ชนิดา ทวีทรัพย์มั่น X X 28. ประลัดดา จันทร์เสงี่ยม X X 29. ชนิดา ศักดิ์บุญ X X 30. Nualprang Nakkran นวลปรางค์ นักคราญ X 31. ณริณทร์ธร โพธากุล X 32. วิสา คุณวัฒนา X 33. กชกร พัฒนาไพบูลย์ X 34. สุภาพร หนูดาษ X 35. อภิญญา ขนุนทอง Aphinya khanunthong X 36. เบญจมาศ ทิมศรี X X 37. ศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ X X 38. สุวัฒนา อภิวัฒนา X31 X32 Chess 31 Thai Chess 32 รายชื่อผู้สมัครแข่งหมากรุกไทย-สากล ชาย ชื่อ หมากรุกสากล หมากรุกไทย 1. สระพงษ์ หาญสิงห์ x X 2. สุราช อาจหาญ X 3. วิกรม อาจหาญ X 4. ดานุภพ สังช์สุวรรณ X 5. จตุพร ละการชั่ว X 6. สุภัทร เลิกแจ่ม X 7. พิมล แซ่ฉั่ว X 8. ณรงศักดิ์ กองตัน X 9. อำพล เพลินพนา X 10. สุชาติ บุญทัน X 13. อดุลย์ ฉายาวัฒนา X 14. สัมพันธ์ ตันวิไล (ตี๋ อยุธยา แชมป์ขุนเงินครั้งที่ 6 ปี 2541) X 12 15. วรเดช อรรถวรเดช x X 16. ไพโรจน์ สุวรรณ X 17. โอฬาร พิธานธนกิจ X 18. ณัฎฐ์ สุทธิธรมมวสี x X 19. อานนท์ โยยิ่ง x X 20. อัครวุฒิ สนธิรัตน์ x X 21. ภูมิพงศ์ วิวรรธนะเดช x X 22. การัณย์ แจ่มเจริญทรัพย์ x X 20 23. ธนัสม์ปกรณ์ นิยมการ x 24. อินทนนท์ ศรีจอมทอง x X 25. โอฬาริก ศรีจอมทอง x X 26. รัชพล ธนโรจน์รุ่ง x 27. เมธัส ลัคนานิธิพันธุ์ X 28. ธนดล กุลพฤทธานนท์ X 29. ธนบูรณ์ อภิวัฒโนดม X 30. สารัช นิมิตชัยกิจกุล X 31. ธนาพล ทัดสวน X X 32. คเณศ ประสิทธิ์สิงห์ X 33. รำลึก ธีระพงษ์ X 34. เดชา เทพพุทธางกูร X 35. ไพศาล ศัพท์หงศ์ X 36. ศิรสิทธิ์ สุทธิธรรมวสี X 37. วรเทพ ทิมศรี X 38. ธงไชย อ้นสมศรี X 30 39. พิเดช ลิจ้อย X 40. ชวนะ เดชพิพัฒน์ X 41. ดำรง พงษ์สิทธิศักดิ์ X 42. อธิพัฒน์ อริยสมบัติ X 43. สุรวิทย์ สิทธนัยกร X 44. วโรฒน์ คนานับ X 17 X 45. ธนบูรณ์ อภิวัฒโนดม X 46. วรากรณ์ พิมเพราะ X 47. ธนกฤต ธนจิรชัยกุล X 48. ปิยะวิทย์ บุญอาสา X 40 49. ศุภกิจ เสือสัมฤทธิ์ X 50. ธานินทร์ นัยนภาเลิศ X 51. นนท์ เทพแก้ว X 52. มนัส วัยนิพิฐพงศ์ X 53. พรเทพ คงนุ่ม X 54. สุพจน์ นาเอก X 55. อิงควัต วิชัยลักขณา x X 56. ตฤณ ศรีวราหกุล x X 57. ภาณุวัฒน์ เถาวัลย์ X X 49 58. ภาคภูมิ จันทร์เศษ X21 x 59. พุฒิพงศ์ คนฑา X 60. ดนุภัทร คนฑา X 61. วิษณุพร พรหมสิรินิมิต X 62. วรายุส สุวรรณปิฎก X? X 63. พัชรพล บัวสุขสุคนธิ X 64. วิรุฬ บรรเจิดพงษ์ชัย X 65. โอภาส เสมสวัสดิ์ X 66. อาชว์ บุญร่วมบุญ X 67. ทินกฤต อรุณนันทพานิช X23 X59 68. พอจิตร อร่ามจิต X 69. พิสิฐ กรรณพึ่ง X 70. ปริญญา รอดโพธ์ทอง X 71. ณรงค์ จิตสุทธิทรัพย์ X 72. ศตพัฒน์ ด่านถาวรเจริญ X65 73. กฤติน ซิงค์ x X 74. เทิดศักดิ์ วงศ์สวรรค์ X X 75. หฤษฎ์ ศักดิ์บุญ X X 76. สถาพร กิจเจริญวิศาล X 77. สุรศักดิ์ เชื้อชวลิต X 78. สุวภัทร รัตนโกศล X X 79. เสก สวัสดิ์บัว X72 80. พงศ์สัณห์ อาขุบุตร X 81. วิรุฬห์ บรรเจิดพงศ์ชัย X 82. พีระวัตร์ จันทร์กระจ่าง X 83. สวภพ ท้วมแสง X29 84. สารินทร์ แดงเดช X 85. ณัฐโรจน์ ม่านทองคำ X 86. ขุนทอง ชั้นบุญ X 87. รัชกาล ยิ่งเจริญ X 88. ชณภล จันทมนตรี X 89. ภาสวร วัฒนะรัตน์ X X 90. นายกฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์ X 91. นายชายชาญ ตะปนียสกุล X 92. ธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช X X 93. จักรพรหม พรหมสิรินิมิต X 94. จักริน นาคสุข X32 X85 95. อยุธยา บุตรศรี X 96. ธัญนิธิ ปราสาทศรี X 97. ชาย รัตนวิจิตร X 98. โชคชัย สัจจะเทพากร X 99. ชาย รัตนวิจิตร X90 100. โชคชัย สัจจะเทพากร X 101. สัมพันธ์ วงศ์อุรา X 102. พรเทพ คงนุ่ม X 103. สุภัทร เล็กแจ่ม X 104. เศรษฐชัย อันสมศรี X95 105. รังสรรค์ ศรีหนู X 106. มงคล งามกิจการ X 107. สุรินทร์ รัตนวิจิตร X 108. เอกพล ใจรักธรรม X 109. เดชา เทพพุทธางกูร X100 110. ธรรมนูญ นฤมิตร X 111. สุระพล ทองไสเกลี้ยง X 112. มีชัย แก้วฝ่ายนอก X 113. รังสี เกษมสุข X 114. ประหยัด จำเนียรลาภ X 115. ขาว นิลดำ X 116. ปโยธร รัตนวิชา X 117. สุรินทร์ สุวรรณสิริ X 118. ศุภการ แสงดาว X 119. พิพัฒน์ แพทยารักษ์ X 120. นิติกร โพธิ์แจ่ม X 121. เอกลักณษ์ งามีศรี X 122. สุภวัช เดชาวงศ์ X 123. ชาณุ วิจิตรทองคำ X114 124. Chess 32 Thai Chess 114

( วันที่ 20 มี.ค.2556 23:51:17 อ่าน 640 )

การแข่งขันคัดสรรนักกีฬา Asean Chess (หมากรุกอาเซียน) และ Traditional Chess (หมากรุกเมียนมาร์)


( วันที่ 12 มี.ค.2556 10:42:29 อ่าน 1338 )
การแข่งขันคัดสรรนักกีฬา Chess (หมากรุกสากล)
การแข่งขันคัดสรรนักกีฬา Chess (หมากรุกสากล)

( วันที่ 12 มี.ค.2556 10:41:21 อ่าน 692 )

โครงการคัดเลือกนักกีฬาหมากรุกสากล สำหรับการแข่งขัน Chess Olympiad 2012
Chess Olympiad 2012

( วันที่ 05 มิ.ย.2555 13:53:55 อ่าน 1743 )
หมากรุกสากลค้นหาดาวรุ่งประเทศไทย ประจำปี 2555
9-10 , 16-17 มิ.ย. 2555

( วันที่ 31 พ.ค.2555 00:00:36 อ่าน 1287 )

การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2555
12-13 , 19-20 พฤษภาคม 2555

( วันที่ 08 พ.ค.2555 09:41:55 อ่าน 1716 )
SIU Chess Super Top Weekend
31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555

( วันที่ 16 มี.ค.2555 17:27:43 อ่าน 917 )

การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2555
28 - 29 เมษายน 2555

( วันที่ 16 มี.ค.2555 00:31:04 อ่าน 1480 )
การแข่งขันหมากรุกสากลชิงชนะเลิศ 2nd Prajuab Cup
22 - 24 ตุลาคม 2554

( วันที่ 15 ก.ย.2554 21:09:51 อ่าน 1802 )

แถวที่ 21 ถึง 30 ทั้งหมด 63
1 2 3 4 5 6 7