Untitled Document
 
Thai
English
Register Home About News Events Gallery Contact P
 

 

รายชื่อกรรมการ

1.นายประจวบ นิมิตยงสกุล นายกสมาคม
2.นายสุเทพ พงษ์เกียรติกุล อุปนายก คนที่ 1
3.นายสุทธิชัย ชื่นชมลดา อุปนายก คนที่ 2
4.นายจิระภาคย์ ปิติโรจน์จิรธร กรรมการ
5.นายจิระพงศ์ กุลพฤทธานนท์ กรรมการ
6.นายสุธัญญา เตขาพลาเลิศ กรรมการ
7.นายสันต์ พงษ์เกียรติศักดิ์ กรรมการและนายทะเบียน
8.นายปาลพล รอดลอยทุกข์ กรรมการและปฏิคม
9.นายโอภาส เรืองวรรักษ์ศิริ กรรมการและประชาสัมพันธ์
10.นายพัชรวีร์ พรหมวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก
11.นายพิชัย นิมิตยงสกุล กรรมการและเลขาธิการ